ETHNOGRAPHY OF THE RUDARI VLACHS ONE OF THE THRACIAN DESCENDANTS

£26.99

Category:

Description

В тази етнография се разказва за един етнос,за красотата на характера и индивидуалноста на човешката природа, за бита, обичаите и поминъка на българските рудари власи .
Вследствие на бурните политически, икономически и социални промени, които започват в началото на деведесете години на миналия век и продължаващи до днешно време, те започват да се забравят. Целта на авторския колектиа е да ги съхраним във времето!
Творчески колектив ФЕНИКС е събран изцяло от будители,хора готови да застанат зад истината и справедливоста.
Хора желаещи да се борят със създаването на по-добър свят около тях и техният етнос !

This ethnography tells about an ethnic group, about the beauty of the character and individuality of human nature, about the way of life, customs and livelihood of the Bulgarian Rudari Vlachs.
As a result of the turbulent political, economic and social changes that began in the early 1990s and continue to this day, they are beginning to be forgotten. The purpose of the author’s collection is to preserve them in time !
Creative team PHOENIX is composed entirely of awakeners, people ready to stand behind the truth and justice.
People who want to fight to create a better world around them and their ethnicity !